Co nas łączy? Poznajcie wartości Demant - wywiad z Agnieszką (english version follows)

Czas czytania artykułu: 3 min
by Ania
05.05.2021

Dbałość o wzajemne zaufanie, stawianie na pracę zespołową, tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz zawsze damy radę – tak brzmią nowe, firmowe wartości Grupy Demant, których brzmienie poznaliśmy na początku 2021 roku.  Agnieszka Piela, dyrektor Działu HR i Administracji Demant z oddziału w Warszawie oraz lider projektu dotyczącego wartości opowiada o tym, jak wyglądał proces ich tworzenia i przybliża nam ich znaczenie.

Anna: Skąd pomysł na wprowadzenie nowych wartości?
Agnieszka:
Potrzeba wprowadzenia wartości w Demant pojawiła się razem z początkiem procesu rebrandingu w całej grupie. Kiedy w 2019 roku podjęto decyzję o zmianie nazwy z William Demant Holding na Demant, równolegle rozpoczęto prace nad zdefiniowaniem wartości, które będą wspólne dla wszystkich pracowników, niezależnie od tego gdzie i w jakim dziale pracują.

Jaki był cel wprowadzenia wartości?
Moment zmiany z William Demant Holding na Demant był jednocześnie punktem wyklarowania nowej strategii mówiącej o tym, że idziemy w kierunku jednej, globalnej organizacji. Ta organizacja powinna mieć spoiwo. Zdefiniowano misję oraz trzy filary, na których firma opiera swoją strategię, i które kształtują jej tożsamość, czyli: firma założona z troski, zdrowie w centrum uwagi i kształtowanie przyszłości. Wartości natomiast pozwalają pracownikom dodatkowo zobaczyć, co jeszcze nas łączy.

demant_wartosci_w_tekscie_1

W jaki sposób wartości zostały zdefiniowane?
To był ciekawy proces, nad którym blisko dwa lata pracowały osoby z różnych części naszej organizacji. Przeprowadziliśmy warsztaty z pracownikami z oddziałów w Warszawie, Szczecinie, Kopenhadze i Stanach Zjednoczonych, a pracownicy z Australii wzięli udział w ankiecie. Równolegle trwały prace z zespołem Global HR Board, w którego skład wchodzą: Søren Nielsen, René Schneider, Jes Olsen,  Arne Boye Nielsen, Niels Wagner, Peter Soelberg, Ty Lee, Jeppe Dalberg-Larsen oraz Ole Asboe Jørgensen. W ten sposób zgromadziliśmy materiały zarówno od managerów, jak i od pracowników. Dane przekazaliśmy do zespołu Data Scientist z Warszawy i poddaliśmy dogłębnej analizie, dzięki której wyodrębniliśmy 6 obszarów. Na ich podstawie podczas warsztatów przeprowadzonych w grupie projektowej wyłoniliśmy 4 finalne nazwy i definicje. Zaprezentowano je w październiku 2020 roku podczas spotkania Demant Summit, w którym bierze udział 100 top liderów reprezentujących naszą organizację globalnie. Zostały one pozytywnie ocenione i rozpoczęliśmy proces wdrożenia.

Dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie wartości i jak wygląda proces ich wdrożenia?
Wartości stanowią drogowskaz, a nie zbiór konkretnych zachowań. To rolą managerów jest je przybliżyć i wyjaśnić pracownikom oraz pokazać, jak przekładają się na naszą codzienną pracę. W części organizacji ich wdrożenie polega na przeprowadzeniu warsztatów i dyskusji wewnątrz zespołów, a tam, gdzie takie warsztaty nie są możliwe – wdrożone zostały dodatkowe działania promocyjne.

Dbałość o wzajemne zaufanie, stawianie na pracę zespołową, tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz zawsze damy radę – co kryje się za tymi wartościami?
Te wartości są obecne w naszej pracy każdego dnia – choć możemy nie zdawać sobie z tego sprawy. Wspierają nasz wspólny cel, jakim jest tworzenie rozwiązań zmieniających życie osób niedosłyszących na lepsze. Pomagają określić kierunek, w jakim chcemy iść i sposób, w jaki chcemy wzajemnie współpracować. Dbanie o wzajemne zaufanie to kluczowa wartość w Demant. Nasza organizacja buduje się na wzajemnym zaufaniu i co za tym idzie, na dobrej współpracy między pracownikami. Stawianie na pracę zespołową pokazuje, że to my budujemy relacje zarówno w zespole, jaki i poza nim - w całej organizacji. Tworzymy innowacyjne rozwiązania – myślę, że w tej wartości bardzo istotne jest  usprawnienie procesów. U podstawy leży wymiana pomysłów i doświadczeń. Pamiętajmy również, że innowacyjność w naszym podejściu to również małe zmiany wprowadzające pozornie niewielką poprawę, która może okazać się dużą optymalizacją. Czwarta wartość brzmi: zawsze damy radę. Szukamy najlepszych możliwych rozwiązań, jesteśmy nastawieni na działanie i wierzymy, że dane rozwiązanie jest możliwe.

demant_wartosci_w_tekscie_2

Dlaczego wybrane wartości są tak ważne?
Wartości powinny znajdować swoje odzwierciedlenie w sposobie i stylu pracy zespołu oraz całej organizacji. Nasze codzienne zachowania, współpraca i otwartość na wzajemną pomoc pozwala poczuć, że jesteśmy wyjątkową firmą. W takim otoczeniu czuję, że zawsze damy radę. To my, chcąc pracować w przyjaznym miejscu sami stwarzamy takie środowisko pracy.

Jak to się stało, że zostałaś liderem projektu odpowiedzialnego za wprowadzenie wartości Grupy Demant?
Miałam doświadczenie w kreowaniu wartości i bardzo zależało mi na tym, żeby wesprzeć ten projekt i aby być członkiem zespołu projektowego. Obszar miękkiego HR jest mi bliski i leży w moich kompetencjach, dlatego podczas pierwszego etapu prac definiowania wartości proaktywnie zgłaszałam swoją chęć uczestnictwa. Tak się złożyło, że nastąpiła zmiana na stanowisku lidera projektu i wówczas Henrik Christiansen, starszy wiceprezes ds. HR zaproponował mi objecie tej funkcji. Mój przykład pokazuje, że jeśli na czymś nam naprawdę zależy i bardzo tego chcemy, nasza organizacja daje szansę na rozwój. Tu wszystko jest możliwe. Wartości to fundament funkcjonowania każdej organizacji - bardzo się cieszę, że wspólnie udało nam się wypracować tak ciekawy zestaw.

 

What connects us? Closer look at Demant Group Values - interview with Agnieszka

We create trust. We are team-players. We create innovative solutions. We apply a can-do-attitude. These are new values of the Demant Group, that we got to know at the beginning of the year. Agnieszka Piela, HR & site administration director of Demant in Warsaw and the values project leader talks about the process of creating the Group Values and explains their meaning.

Anna: Where did the idea to introduce the new values come from?

Agnieszka: In 2019 the decision about changing the name from William Demant Holding to Demant was made and the rebranding process has started. We wanted to define company values which could be common to all employees, regardless of where and which department they work in.

What was the purpose of introducing the Group Values?

When the name of the company has changed, we wanted to emphasize that from now on we are becoming one global organization. All of the local branches needed to share a common strategy. The mission and three foundations on which the company bases its strategy and which shape company’s identity have been defined: founded on care, focus on health and  shaping the future. The Group Values allow employees to see what else connects us.

demant_wartosci_w_tekscie_1

How were the new values defined?

It was an interesting process that people from various parts of our organization had been working on for almost two years. We conducted workshops with employees from branches in Warsaw, Szczecin, Copenhagen and the United States. Employees from Australia took part in a survey. At the same time we were working with Global HR Board, including Søren Nielsen, president and CEO Demant A/S; René Schneider, CFO; Jes Olsen, president Oticon Medical; Arne Boye Nielsen, president Diagnostic Instruments; Niels Wagner, president Retail; Peter Soelberg, Senior Vice President; Ty Lee, president Group Services – Executive; Jeppe Dalberg-Larsen, president top management and Ole Asboe Jørgensen, president Oticon Brand, Global and President, HIG (Hearing Instrument Group). This way we got insights from both managers and employees. The Data Scientist team from Warsaw analyzed the collected data and we were able to identify 6 areas which our company values could be based on. During the workshops conducted in the project group we selected 4 final values and created their definitions. They were presented in October 2020 during the Demant Summit meeting attended by 100 top leaders representing our organization globally. Proposed values were assessed positively and we were able to start the implementation process.

Why was it decided to introduce the company values? How did the implementation process look like?

The Group Values are like a signpost. They are not a set of specific or expected behaviors. They guide us into which direction we want to go, as a company. Managers’ task is to explain what company values mean to the employees and show them how they reflect in our daily work. In some parts of the company the values implementation is connected with workshops and discussions within the teams. In teams where conducting workshop is not possible we have implemented additional promotional activities.

We create trust. We are team-players. We create innovative solutions. We apply a can-do-attitude. What is the meaning of the Group Values?

These values are present in our everyday work, even if we are not fully aware of them. They support our common goal – creating life-changing hearing health. The company values help to show the direction we want to follow and how we want to cooperate as employees in one global organization. We create trust – that is a key value in Demant. Our organization is built on mutual trust and, consequently, on good cooperation between employees. We are team-players – we build good relationships both in teams and beyond them throughout the company. We create innovative solutions - this value is focused on exchanging of ideas and experiences. It also means constant improvement of every process, from development to production. We need to remember that even small changes and improvements may turn out to be a big optimization for the company and our clients. We apply a can-do-attitude - we look for the best possible solutions, we are action-oriented and we believe that there is no difficulty that we cannot overcome.

demant_wartosci_w_tekscie_2

Why are the company values so important?

The values should be reflected in teams and entire organization’s working styles. Our everyday behavior, cooperation, team spirit and willingness to help each other is what makes Demant really unique company. I always feel that “we can do it” in such environment. Due to the fact that we want to work in a friendly company, we are able to create it.

How did you became a project leader responsible for introducing the Group Values?

I had experience in creating company values and I was very keen to support this project and become a part of the project team. This part of HR is close to me and is in my field of knowledge and competences. That is why I was proactive and willing to participate in the process during the first stage of defining our Group Values. It so happened that there was a change in the position of project leader. Henrik Christiansen, senior vice president, Human Resource offered me this function. My example shows that if we really want something and work for it, our company gives us a chance for growth. Everything is possible here in Demant. The values are the foundations of every well-functioning company. I am very pleased that we were able to create together such an interesting set..

 

 

O autorze

Ania
Ania, EB & Communication Team Coordinator
Miłośniczka dobrej kuchni, kochająca jazdę na rowerze i górskie wędrówki. W wolnych chwilach gotuje i piecze, a w torebce zamiast portfela trzyma aparat.