Polityka prywatności

Polityka prywatności Demant Operations Poland Sp. z o.o. Demant Business Services Poland Sp. z o.o. oraz Demant Technology Centre Sp. z o.o.

WSTĘP

W firmach Demant Operations Poland Sp. z o.o., Demant Business Services Poland Sp. z o.o. oraz Demant Technology Centre Sp. z o.o. szanujemy i chronimy prywatność naszych użytkowników. Robimy wszystko, aby nasze działania związane z danymi osobowymi były maksymalnie transparentne.

Niniejsza Polityka prywatności (dalej ,,Polityka”) zawiera wyjaśnienie metod pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników. Na potrzeby niniejszej Polityki terminy „my”, „nas” oraz „nasz” odnoszą się do firmy Demant Operations Poland Sp. z o.o., Demant Business Services Poland Sp. z o.o. oraz Demant Technology Centre Sp. z o.o. oraz współadministratora Demant A/S z siedzibą w Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Dania.

Od czasu do czasu niniejsza Polityka może ulec zmianom. W związku z tym przed każdym skorzystaniem z naszych usług należy sprawdzić aktualną wersję dokumentu.

O NAS

Niniejsza strona internetowa należy do Demant Operations Poland Sp. z o.o., Demant Business Services Poland Sp. z o.o. oraz Demant Technology Centre Sp. z o.o. i jest przez nie obsługiwana. Wszystkie trzy firmy są również administratorami danych osobowych pozyskanych poprzez tę stronę internetową oraz innymi sposobami.

Wszelkie pytania dotyczące Polityki oraz wnioski związane z dochodzeniem swoich praw należy zgłaszać, korzystając z poniższych danych kontaktowych. 


Demant Operations Poland Sp. z o. o.  
ul. Lubieszyńska 59
72-006 Mierzyn
 
Demant Business Services Poland Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 26
71-612 Szczecin

Demant Technology Centre Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

Tel: +48 91 441 77 00
E-mail: 
privacy@demant.com

 

POZYSKIWANE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Pozyskujemy dane osobowe użytkowników:

 • Podczas odwiedzania naszej strony internetowej i po zaakceptowaniu plików cookie. Więcej informacji na temat naszej polityki plików cookie można znaleźć tutaj.
 • Podczas składania aplikacji w procesie rekrutacji za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej lub podczas zapisywania się na newsletter.
 • Podczas kontaktu drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego lub listownego, po odwiedzeniu jednego z naszych oddziałów lub przekazaniu nam danych w jakikolwiek inny sposób, łącznie z kontaktem za pomocą mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub LinkedIn.

Przetwarzamy niżej wymienione dane osobowe:

 • Imię, nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Informacje o korzystaniu z naszych linii obsługi użytkownika.
 • Informacje przekazane podczas kontaktu z nami za  pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, rozmów telefonicznych, osobiście lub poprzez stronę internetową, np. w formie komentarzy lub zapytań dotyczących produktów, usług lub ofert pracy.

Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby dane osobowe, które przetwarzamy, były zawsze poprawne. Nieustannie też będziemy uaktualniali te dane. Jako, że nasze usługi są zależne od poprawnych i aktualnych danych osobowych, zależy nam na informacji o wszelkich zmianach ich dotyczących. W celu powiadomienia nas o zmianach prosimy o skontaktowanie się z nami przy pomocy wskazanych wyżej danych kontaktowych.

W JAKIM CELU ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO PRACY U NAS I JAKA JEST DO TEGO PODSTAWA PRAWNA

Wykorzystujemy dane osobowe w niżej wymienionych celach:

 • Przetwarzanie i odpowiadanie na wysyłane do nas zapytania, zgłoszenia i aplikacje, zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem,  w celu odpowiadania naszym klientom lub kandydatom do pracy.
 • Rozpatrywanie odpowiedzi kandydatów do pracy na oferty pracy w celu podjęcia działań przed potencjalnym zawarciem umowy lub na podstawie zgody kandydata do pracy w zakresie:
 • ujawnienia dodatkowych danych, niewymaganych przepisami prawa,
 • przechowywania CV w bazie,
 • rekrutacji na inne stanowisko pracy.
 • Aktualizacja rejestrów i audyty, zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem lub w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • Ochrona przed oszustwami i ich wykrywanie, łącznie z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń prawnych z nich wynikających oraz obroną przed nimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 • Wypełnienie zaleceń organów publicznych i dostosowanie się do przepisów, w sytuacjach, kiedy istnieją wymogi prawne oraz tam, gdzie leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 • Analiza trendów i profili, w naszym uzasadnionym interesie w celu poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów lub kandydatów do pracy.
 • Wykonywanie badań satysfakcji klientów, aby wypełnić nasze uzasadnione prawo do poprawy, modyfikacji, personalizacji i ulepszenia naszych usług oraz metod komunikacji dla dobra klientów.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO PRACY

Nie wypożyczamy, nie odsprzedajemy ani nie udostępniamy w żaden inny sposób danych osobowych klientów ani kandydatów do pracy, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie lub w informacji podanej w trakcie pozyskiwania danych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane firmom partnerskim z Grupy Demant w celach rekrutacyjnych. Aby sprawdzić, jakie firmy należą do Grupy Demant, należy zapoznać się ze schematem organizacyjnym opublikowanym w ramach najnowszego raportu rocznego. Raport można znaleźć pod adresem http://www.demant.com.
Dane osobowe mogą zostać również przekazane naszym usługodawcom w celu wykonania następujących zadań:

 • wsparcie w administrowaniu lub pracach naprawczych strony internetowej,
 • organizacja dostaw oraz projektowanie produktów lub administracja firmy,
 • wsparcie w kampaniach marketingowych,
 • prowadzenie linii obsługi telefonicznej,
 • udostępnianie usług lub systemów magazynowych.

Dane osobowe będą udostępnione tylko w tych przypadkach, w których będzie to konieczne, aby usługodawca mógł wykonać zlecone przez nas zadanie. Nasi usługodawcy nie mogą przetrzymywać lub wykorzystywać danych osobowych naszych klientów oraz kandydatów do pracy w żadnym innym celu. Ponadto, nałożony zostanie na nich obowiązek zapewnienia ochrony i poufności danych.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, takim jak organy publiczne czy profesjonalne podmioty doradcze w sytuacjach przewidzianych prawem. Dane mogą również zostać udostępnione, jeśli jest to w naszym prawnie uzasadnionym interesie lub w celu wykonania lub zastosowania Warunków używania naszej strony internetowej oraz realizacji umów zawartych z klientem lub jego firmą.

PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Aby dostarczyć nasze produkty i usługi, a także przedstawić kandydatom do pracy adekwatne oferty w procesie rekrutacyjnym, możliwe, że dane będą przekazane innym firmom Grupy Demant, w tym firmom spoza UE/EOG.

W przypadku przetwarzania danych poza granicami UE/EOG zastosujemy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, aby odbywało się to zgodnie z wymogami właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wraz z zapewnieniem ochrony praw podmiotu danych. Tam, gdzie jest to konieczne, transfer danych osobowych odbywa się zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej, zapewniającymi wystarczającą gwarancję ochrony prywatności, podstawowych praw i wolności oraz umożliwiają dochodzenie praw z tym związanych.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO PRACY

Przechowujemy dane klientów lub kandydatów do pracy wyłącznie przez okres konieczny z uzasadnionych względów biznesowych lub prawnych, w tym również w celu zachowania zgodności z właściwymi przepisami. Kiedy dane osobowe nie będą już niezbędne do wypełnienia celu, w jakim były pozyskane, zostaną usunięte. Zachowamy dane osobowe, do których przechowywania jesteśmy zobowiązani zgodnie z przepisami prawa. Więcej szczegółów dotyczących polityki przechowywania można uzyskać, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych powyżej.

ZABEZPIECZENIE

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Gdyby nastąpiło naruszenie zabezpieczeń, które może skutkować wysokim zagrożeniem dla praw klienta lub kandydatów do pracy, np. kradzieżą tożsamości, dyskryminacją, utratą dobrego imienia lub innymi niedogodnościami, klienci lub kandydaci do pracy będą poinformowani o zaistniałej sytuacji bez zbędnej zwłoki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Klient lub kandydat do pracy ma prawo wnioskować w każdej chwili o udostępnienie własnych danych osobowych, które są przetwarzane, informacji o pochodzeniu tych danych oraz celu, w jakim są wykorzystywane. Ponadto, ma prawo wiedzieć, jak długo dane będą przetwarzane i komu są udostępniane. Na prośbę klienta lub kandydata możemy udostępnić dane osobowe (wraz z kopią), które przechowujemy na jego temat. Dostęp klientów lub kandydatów do pracy może zostać ograniczony ze względu na zapewnienie ochrony prywatności innych klientów lub kandydatów, tajemnic handlowych oraz prawa do własności intelektualnej. Klient lub kandydat ma również prawo do przenoszenia danych. W przypadku stwierdzenia klienta lub kandydata do pracy, że przetwarzane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, ma on prawo wnioskować o korektę. Prosimy o kontakt i informację, w jaki sposób poprawić dane.

W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć dane osobowe klienta lub kandydata do pracy. Może się tak zdarzyć po wycofaniu zgody. Klienci lub kandydaci, którzy uważają, że ich dane osobowe nie są już niezbędne do wypełnienia celu, w którym zostały pozyskane, mają prawo do wnioskowania o ich usunięcie. Można również skontaktować się z nami w przypadku przekonania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku wniosku o poprawę lub usunięcie danych osobowych sprawdzimy, czy wszystkie wymagane warunki zostały spełnione. Jeśli tak, zmodyfikujemy lub usuniemy dane bez zbędnej zwłoki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klient lub kandydat do pracy ma prawo sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych w celach marketingowych. W takich wypadkach należy skontaktować się z nami, korzystając z danych wskazanych na początku niniejszej Polityki. Przetwarzanie zostanie zakończone jeżeli interesy klienta lub kandydata do pracy będą miały nadrzędny charakter wobec naszych interesów.

W sytuacji cofnięcia zgody, zakończymy proces przetwarzana danych osobowych.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, należy się z nami skontaktować. Odpowiemy na zapytania i, jeśli okaże się to konieczne, podejmiemy odpowiednie działania. Jeśli klient lub kandydat do pracy nie jest nadal zadowolony ze sposobu przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość  wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować, korzystając z poniższych danych:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

infolinia: 606 950 000

fax: 22 531 03 01

lub drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy Urzędu dostępny pod adresem http://www.uodo.gov.pl.

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Stworzyliśmy odpowiednie procedury dla dzieci, jednak ta witryna nie jest przeznaczona ani stworzona dla dzieci poniżej 13 roku życia, zaś oferty pracy skierowane są do osób pełnoletnich. Nie gromadzimy danych osobowych klientów lub kandydatów do pracy, co do których wiemy, że nie ukończyły 13 roku życia.

STRONY INTERNETOWE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na stronie internetowej mogą być zamieszczone odnośniki do stron innych firm
i instytucji. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania w przypadku stron podmiotów trzecich. Zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z podmiotami odpowiedzialnymi za te witryny internetowe w celu uzyskania informacji dotyczących zbierania przez nie danych i polityki w zakresie ich dystrybucji.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument może być uaktualniany, a nowa wersja publikowana na stronie internetowej. W sytuacjach tego wymagających, gdzie będzie to możliwe i stosowne, będziemy informować o tych zmianach poprzez wiadomość e-mail.

Niniejsza Polityka została zaktualizowana 09 listopada 2022 r.

Polityka prywatności w mediach społecznościowych Demant Operations Poland Sp. z o.o. oraz Demant Operations Poland Sp. z o.o.

1.WSTĘP

W Demant Operations Poland Sp. z o.o. Demant Business Services Poland Sp. z o.o. oraz Demant Technology Centre Sp. z o.o. szanujemy i chronimy prywatność użytkowników oraz dokładamy wszelkich starań by zagwarantować przejrzystość naszych działań dotyczących Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności (dalej ,,Polityka”) ma na celu wyjaśnienie w jaki sposób wskazane spółki przetwarzają Twoje dane jako ich administrator przy użyciu mediów społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube i Linkedin.

Sformułowania „my”, „nas”, „nasze” zawarte w niniejszej Polityce, oznaczają Demant Operations Poland Sp. z o.o. Demant Business Services Poland Sp. z o.o. oraz Demant Technology Centre Sp. z o.o. Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu aktualizowana. Zalecamy zatem jej ponowne sprawdzenie podczas korzystania z naszych usług, w celu zapoznania się z najbardziej aktualną wersją.

2. KIM JESTEŚMY

Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami korzystając z poniższych danych:
 
Demant Operations Poland Sp. z o. o.
ul. Lubieszyńska 59
72-006 Mierzyn
 
Demant Business Services Poland Sp. z o. o.
ul. Malczewskiego 26
71-612 Szczecin

Demant Technology Centre Sp. z o. o.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa


e-mail: 
privacy@demant.com

3. JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY I UŻYWAMY

Możemy przetwarzać następujące rodzaje Twoich danych osobowych:

 • Imię i nazwisko, e-mail, wiek, płeć, kraj zamieszkania, tytuł zawodowy, obecny i byli pracodawcy, wykształcenie, zdjęcie profilowe, zainteresowania, lista znajomych/powiązań/obserwujących itd. i inne informacje dostępne publicznie, jeśli zostały przez Ciebie udostępnione na Twoim profilu w mediach społecznościowych lub zamieszczone na naszych profilach.
 • Inne informacje, które udostępnisz nam, zamieszczając je na naszych profilach w mediach społecznościowych, w tym komentarze lub „lajki” do naszych postów i zdjęć, a także wysyłając do nas wiadomości przy użyciu mediów społecznościowych.

Ponadto, różne media społecznościowe gromadzą Twoje dane osobowe w związku z Twoją aktywnością w mediach społecznościowych i przy użyciu cookies i podobnych technologii, w tym cookies zbieranych przez narzędzia mediów społecznościowych, jak Facebook Insights, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Facebook Lookalike Audience, Linkedin Insight Tag, LinkedIn sponsored inMail itp.

Czasami, na przykład w przypadku naszych profili na Facebooku, jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych wspólnie z Facebookiem. Z tego powodu, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności platformy Facebook.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez platformy mediów społecznościowych, zapoznaj się z informacjami przez nie publikowanymi. Poniżej znajdziesz listę mediów społecznościowych, których używamy i linki do polityk prywatności tychże platform:

4. W JAKIM CELU UŻYWAMY TWOICH DANYCH I NA JAKIEJ PODSTAWIE

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Zrozumienia grupy odbiorców naszych kanałów społecznościowych, poprzez poznanie ich struktury społecznej, preferencji i zainteresowań, co pozwala nam dostarczać odpowiednie informacje.
 • Analizowania trendów i profili w celu usprawniania, zmieniania, personalizacji i ulepszania naszych usług i komunikacji z korzyścią dla użytkowników.
 • Udzielania odpowiedzi na Twoje pytania.
 • Przeprowadzania badań rynku w celu usprawniania, zmieniania, personalizacji i ulepszania naszych usług i komunikacji z korzyścią dla użytkowników mediów społecznościowych prowadzonych przez nas na Facebooku i YouTubie.
 • Polecania produktów i usług, którymi według nas możesz być zainteresowany/a. Robimy to w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego skierowanego do naszych klientów lub potencjalnych klientów. Jeżeli używamy środków elektronicznych, takich jak e-mail czy wiadomości bezpośrednie wysyłane przez nasze profile w mediach społecznościowych, jak Facebook czy Instagram, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, robimy to tylko jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi marketingu bezpośredniego.

Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w mediach społecznościowych, jest prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). W tym przypadku nasz prawnie uzasadniony interes musi mieć nadrzędny charakter nad Twoim interesem i prawami.

5. JAK PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani w inny sposób nie dzielimy się ani nie ujawniamy Twoich danych osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej lub opisanych inaczej podczas zbierania Twoich danych osobowych.

Jak wskazano w punkcie 3 niniejszej Polityki, możemy działać jako współadministrator Twoich danych osobowych przetwarzanych przy pomocy naszych mediów społecznościowych, wspólnie z danym dostawcą tych mediów, np. Facebook Inc. czy Facebook Ireland Ltd. Oznacza to, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Link do polityki prywatności platformy Facebook znajdziesz w punkcie 3 niniejszej Polityki.

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe podmiotom należącym do Grupy Demant w celu dostarczania, usprawniania i rozwijania naszych produktów i usług. Aby dowiedzieć się które spółki tworzą Grupę Demant, zapoznaj się ze schematem organizacyjnym zawartym w rocznym raporcie. Najnowszy roczny raport Grupy Demant znajdziesz na www.demant.com.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług, w celu wykonywania przez nich różnych zadań, takich jak:

 • Pomaganie nam w administrowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z naszą stroną.
 • Pomaganie nam w dostarczaniu i kreowaniu naszych produktów oraz w zarządzaniu naszą działalnością.
 • Pomaganie nam w kampaniach marketingowych, np. przez Facebook Custom Audiences lub Facebook Lookalikes.
 • Dostarczanie nam usług lub systemów elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych.

Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie wtedy, gdy ich udostępnienie jest niezbędne do realizacji usług przez dostawców. Dostawcy usług nie są upoważnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w żadnym innym celu i są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak organy ścigania, organy regulacyjne i nasi profesjonalni doradcy, jeżeli będziemy zobowiązani do ich ujawnienia, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, jeżeli wynika to z naszego uzasadnionego interesu lub w celu wykonania lub zastosowania warunków korzystania z naszych stron internetowych lub wykonania umów zawartych z Tobą lub Twoją firmą.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W celu dostarczania Ci naszych produktów i usług, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do podmiotów należących do Grupy Demant mających siedziby poza UE/EOG i podmiotów niepowiązanych, takich jak dostawcy usług i partnerzy biznesowi mający siedziby poza UE/EOG, pod warunkiem, że jest to uznane za niezbędne w przypadku konkretnej czynności przetwarzania lub wykonywania usługi.

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych poza UE/EOG, zastosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie było zgodne z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych, w tym zapewniającymi ochronę praw osób, których dane dotyczą. Tam gdzie jest to niezbędne, skorzystamy ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, wprowadzonych w celu zapewnienia odpowiednich gwarancji ochrony prywatności, praw podstawowych i wolności, a także egzekwowania innych powiązanych praw.

7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo jak to konieczne w uzasadnionych celach biznesowych, w tym w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa.
Twoje dane osobowe zostaną usunięte, kiedy nie będą już niezbędne do celu, w jakim zostały zebrane, przetworzone lub przechowywane. Będziemy również przechowywać dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani przechowywać zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli skomentowałeś jakikolwiek post na naszych profilach w mediach społecznościowych, komentarz zostanie usunięty przy usuwaniu postu. Możemy jednak usunąć komentarze wcześniej. Możesz również w dowolnym czasie usunąć swój komentarz.

Informacje zbierane przez przy użyciu mediów społecznościowych dla konkretnego celu, np. kampanii marketingowych, będą usunięte po upływie roku od zrealizowania celu przetwarzania danych. Niektóre dane mogą być przechowywane do 2 lat od tego momentu.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania danych, skontaktuj się z nami przy użyciu adresów zawartych w punkcie 2.

8. TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO, przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawa te mogą jednak podlegać ograniczeniom lub wyłączeniom, np. w związku z koniecznością zapewnienia prywatności innych osób, tajemnicą handlową, prawami własności intelektualnej lub w przypadku konieczności zapewnienia zgodności z przepisami prawa.

W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Ci prawa lub praw, skontaktuj się z nami przy użyciu adresów zawartych w punkcie 2.

 

9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania i jeśli będzie to konieczne, podejmiemy kroki w celu zapewnienia zgodności naszych działań z obowiązującymi przepisami. Jeżeli mimo to będziesz niezadowolony ze sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

+48 22 531 03 00

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

lub drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy Urzędu dostępny pod adresem http://www.uodo.gov.pl.

 

10. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Dostarczamy rozwiązania dla dzieci, ale nasze profile w mediach społecznościowych jak Facebook, YouTube i LinkedIn nie są przeznaczone ani zaprojektowane do zbierania danych osobowych dzieci poniżej lat 16. Nie zbieramy celowo danych osobowych żadnej osoby, o której wiemy, że ma mniej niż 16 lat.

11. LINKI DO STRON PODMIOTÓW TRZECICH

Nasze profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube lub LinkedIn, mogą zawierać linki do stron innych spółek lub organizacji. Niniejsza Polityka nie znajduje zastosowania do takich podmiotów trzecich. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania przez te podmioty Twoich danych osobowych, sugerujemy bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy aktualizować Politykę, zamieszczając nowszą wersję na naszej stronie internetowej www.demantszczecin.pl i na różnych profilach w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube lub LinkedIn.

Niniejsza Polityka została zaktualizowana 22 kwietnia 2022 r.

 

Polityka prywatności dotycząca monitoringu wizyjnego Demant Operations Poland Sp. z o.o.

WSTĘP

Niniejsza Polityka prywatności (dalej ,,Polityka”) dotyczy przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego.

O NAS

Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest  Demant Operations Poland Sp. z o.o.

Na potrzeby niniejszej Polityki terminy „my”, „nas” oraz „nasz” odnoszą się do administratora.

Wszelkie pytania dotyczące Polityki oraz wnioski związane z dochodzeniem swoich praw należy zgłaszać, korzystając z poniższych danych kontaktowych. 


Demant Operations Poland Sp. z o. o.  
ul. Lubieszyńska 59
72-006 Mierzyn

Tel: +48 91 441 77 00
E-mail: 
privacy@demant.com


POZYSKIWANE I PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny obejmuje obraz, bez rejestracji dźwięku.

Monitoring wizyjny stosowany jest na obszarze objętym monitoringiem, rozumianym jako ciągi komunikacyjne (korytarze, drzwi wejściowe i boczne) oraz siłownię w budynkach znajdujących się pod poniższymi adresami:

 • ul. Lubieszyńska 59 w Mierzynie,
 • ul. Lubieszyńska 42 w Mierzynie,
 • ul. Wiosenna 5 w Mierzynie,
 • ul. Zeusa 2 w Mierzynie

oraz przyległe parkingi.

Obszar objęty monitoringiem nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZBIERAMY I WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia.  Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom publicznym, służbom porządkowym, pracownikom lub osobom trzecim, które złożyły odpowiedni wniosek.

Wniosek o udostępnienie nagrania z monitoringu wizyjnego można złożyć:

PRZESYŁANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej oraz spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego są przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

ZABEZPIECZENIE

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Gdyby nastąpiło naruszenie zabezpieczeń, które może skutkować wysokim zagrożeniem dla praw podmiotów danych, administrator poinformuje o zaistniałej sytuacji bez zbędnej zwłoki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na nagraniach pochodzących z monitoringu wizyjnego, ma prawo wnioskować o udostępnienie własnych danych osobowych, informacji o pochodzeniu tych danych oraz celu, w jakim są wykorzystywane. Ponadto, ma prawo wiedzieć, jak długo dane będą przetwarzane i komu są udostępniane. Możemy udostępnić na wniosek dane osobowe (wraz z kopią), które przechowujemy na temat wnioskodawcy. Dostęp może zostać ograniczony ze względu na zapewnienie ochrony prywatności innych osób, tajemnic handlowych oraz prawa do własności intelektualnej. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do przenoszenia danych.

W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć dane osobowe osób, których dane dotyczą. Osoby które uważają, że ich dane osobowe nie są już niezbędne do wypełnienia celu, w którym zostały pozyskane, mają prawo do wnioskowania o ich usunięcie. Można również skontaktować się z nami w przypadku przekonania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku wniosku o usunięcie danych osobowych sprawdzimy, czy wszystkie wymagane warunki zostały spełnione. Jeśli tak, usuniemy dane bez zbędnej zwłoki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych. W takim przypadku należy skontaktować się z nami, korzystając z danych wskazanych na początku niniejszej Polityki.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, należy się z nami skontaktować. Odpowiemy na zapytania i, jeśli okaże się to konieczne, podejmiemy odpowiednie działania. Jeśli osoba, której dane dotyczą nie jest nadal zadowolona ze sposobu przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość  wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można się z nim skontaktować, korzystając z poniższych danych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

infolinia: 606 950 000

fax: 22 531 03 01

lub drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy Urzędu dostępny pod adresem http://www.uodo.gov.pl.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument może być uaktualniany, a nowa wersja publikowana na stronie internetowej. W sytuacjach tego wymagających, gdzie będzie to możliwe i stosowne, będziemy informować o tych zmianach poprzez wiadomość e-mail.

Niniejsza Polityka została zaktualizowana 9 listopada 2022 r.