Regulamin konkursu: Posłuchaj, jest sesja do zaliczenia!

Czas czytania artykułu: 3 minuty
by Katarzyna
24.05.2021

1. Organizator Konkursu 
Organizatorami konkursu są: DGS Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mierzynie przy ul. Lubieszyńskiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285548, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie oraz DGS Business Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000543697, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie. 
Organizatorzy konkursu zwani dalej Demant.

2. Czas trwania Konkursu 
Konkurs rozpoczyna się 24.05.2021r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 06.06.2021r godzina 23:59. Jury ma prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu. Konkurs został przedłużony do dnia 13.06.2021r. godzina 23:59.


3. Uczestnicy Konkursu 
W Konkursie mogą brać udział studenci uniwersytetów szczecińskich, szczecińskich szkół wyższych i podyplomowych z legitymacją, która jest ważna do momentu wydania nagród. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Demant, a także rodziny pracowników. Pracownikiem jest każda osoba zatrudniona przez cały okres organizacji konkursu do dnia wyboru zwycięzców włącznie  w grupie Demant na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenia lub za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Jako rodzinę rozumie się: małżonkę/ małżonka oraz dzieci.

4. Cel oraz zasady Konkursu
4.1. Celem konkursu jest budowanie wizerunku marki Demant wśród studentów uczelni szczecińskich. 
4.2. Konkurs składa się z 2 zadań, które zostały ogłoszone na firmowym Facebook’u [link]. Pierwsze zadanie polega na nadesłaniu zdjęcia, którego tematyką są przygotowania do sesji egzaminacyjnej na studiach. Na zdjęciu musi być widoczny uczestnik konkursu. Zadanie drugie po-lega na przesłaniu piosenki, której uczestnik słucha podczas przygotowań do sesji. Z nadesłanych utworów zostaną wybrane najciekawsze, a z nich powstanie playlista. Jako przesłanie piosenki rozumie się: podanie wykonawcy oraz tytułu utworu, dopuszczalne jest także przeslanie linku do wybranego utworu, np. z platformy Youtube lub innej platformy oferującej muzykę.

5. Warunki zgłoszenia 
5.1.  Zdjęcia i piosenki należy wysłać poprzez Facebooka firmy Demant do 13.06.2021r. do godziny 23:59, podając również swoje imię i nazwisko.

Zgłoszenia można wysłać:

W wiadomości prywatnej przez Facebooka firmy Demant [link]
Umieścić zgłoszenie w komentarzu pod postem odnośnie konkursu
Napisać na wydarzeniu związanym z konkursem [link]

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w Konkursie, akceptację warunków uczestnictwa i publikację przesłanego materiału. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania podpisanego i zeskanowanego Załącznika nr 1 oraz w Załącznika nr 2 do Regulaminu i wyrażenia zgody na powyższe. 
5.2. Przesłane zdjęcie musi stanowić oryginalną twórczość Uczestnika i nie może być obciążone prawami osób trzecich. Dla uniknięcia wątpliwości, zgłaszane zdjęcie nie może być plagiatem, kopią lub fragmentem cudzego utworu. Naruszenie tych wymogów spowoduje wykluczenie z udziału w Konkursie, w szczególności zaś utratę prawa do nagrody.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 
6.1. Wyboru trzech głównych zwycięzców oraz wyróżnionych dokona jury konkursowe do dnia 18.06.201r. Ocenie podlegać będzie w szczególności jakość wykonanych zdjęć, pomysłowość, aranżacja, kompozycja i kreatywność. Jury ma prawo do wskazania mniejszej liczby wyróżnionych i zwycięzców lub niewybranie żadnego zwycięzcy. W przypadkach szczególnych jury ma prawo do przyznania dodatkowej nagrody. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody głównej przez wiadomość prywatną na Facebook’u do końca czerwca 2021r..
6.2. Nagrodami głównymi dla zwycięzców konkursu są Epos Adapt 360. Nagrodami dla osób wyróżnionych są gadżety firmowe od Organizatorów.
6.3. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi uczestnikami konkursu.
6.4. Nagrody dla uczestników wyróżnionych oraz nagrody główne zostaną przekazane po zakończeniu Konkursu w uzgodnionym ze zwycięzcami i wyróżnionymi terminie, nie później niż do końca października 2021r.. Warunkiem wręczenia nagród i wyróżnień będzie przekazanie wszystkich zgód i oświadczeń wymaganych niniejszym Regulaminem na rzecz Organizatorów. 
6.5. Zwycięskie zdjęcia mogą zostać opublikowane w zewnętrznych oraz wewnętrznych kanałach komunikacyjnych Organizatorów.

7. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie 

Zgłoszeniowe dane osobowe 
7.1. Dane osobowe Uczestników przekazywane wraz ze zgłoszeniem (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, data urodzenia adres e-mail) będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzania Konkursu i w zakresie do tego niezbędnym, w tym w szczególności przyznania i wydania nagrody, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę. Organizatorzy zwracają się o podanie danych osobowych jedynie w celach identyfikacyjnych.
7.2. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że posiada wszystkie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób uwiecznionych na zdjęciu konkursowym, a związanych z pisemnymi zgodami na utrwalenie i przetwarzanie ich wizerunku (imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres korespondencyjny) w celu prowadzenia przez Organizatorów Konkursu w sposób niezakłócony i kompletny („Cel”). Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i osób utrwalonych na zdjęciu konkursowym Uczestnika w zakresie określonym powyżej jest niezbędne dla Organizatorów i odbywa się na żądanie Uczestnika (działającego na rzecz ludzi, których dotyczą dane osobowe osób) wyrażone poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie.
7.3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów identyfikacyjnych i uczestnictwa w Konkursie Dane osobowe Uczestnika oraz osób utrwalonych na zdjęciu konkursowym będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do jego realizacji. Zgoda niniejsza opiera się na przepisach Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wizerunek
7.4.
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach przez Organizatorów do celów promocyjnych i marketingowych.
7.5. Nadsyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że posiada do wykonanego przez siebie zdjęcia pełne, wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (Załącznik nr 1). 
7.6. Uczestnik zobowiązany jest do załączenia w treści maila, w którym przesyła zgłoszenie, klauzuli o treści określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu i wyrażenia zgody na powyższe, a w przypadku zostania laureatem Konkursu - również do dostarczenia Organizatorom własnoręcznie podpisanego Oświadczenia wskazanego w Załączniku nr 1. 
7.7. Imię i nazwisko zwycięzcy deklarowane w zgłoszeniu konkursowym może zostać zamieszczone w wewnętrznych i zewnętrznych kanałach informacyjnych Organizatorów, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
7.8. Uczestnik przesyłający zdjęcie, akceptując tym samym Regulamin Konkursu, zgadza się na jego publikację na własne ryzyko i we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z publikowania zdjęcia, w szczególności za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych. Uczestnik tym samym zwalnia Organizatorów od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu publikacji i wykorzystywania zdjęcia przez Organizatorów.
7.9. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego zdjęcia przez Organizatorów do celów promocyjnych i marketingowych, w szczególności do umieszczania w wewnętrznych i zewnętrznych kanałach informacyjnych, materiałach promocyjnych i marketingowych oraz przyszłych kampaniach promocyjnych i marketingowych Organizatorów.
7.10. Uczestnik zgłasza do Konkursu tylko takie zdjęcia, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe. Uczestnik udostępnia Organizatorom wskazane wyżej utwory na zasadzie nieograniczonej czasowo otwartej licencji CC Uznanie Autorstwa. 
7.11. Uczestnik przystępując do Konkursu, musi posiadać: 
(a) zgodę osób utrwalonych na zdjęciu konkursowym na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby Konkursu oraz późniejszych działań marketingowych i promocyjnych i w materiałach marketingowych i promocyjnych Organizatorów (wzór znajduje się w Załączniku nr 2);
7.12. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której doznają Organizatorzy w przypadku, gdyby któreś z oświadczeń lub zgód, o których mowa powyżej, okazało się nieprawdziwe w całości lub w części. 

8. Postanowienia końcowe 
8.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizatorzy mają prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizatorzy zastrzegają, iż w tych okolicznościach nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.
8.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych - w ramach realizacji Konkursu – a także późniejszego wykorzystywania zdjęć do działań promocyjnych i marketingowych podwykonawcom Organizatorów. 
8.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie Uczestnik może uzyskać, wysyłając maila na ad-res poczty elektronicznej: komunikacja@demant.com lub przez Facebooka firmy Demant.
8.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
8.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych.
8.6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy KonkursuZałącznik nr 1


WZÓR OŚWIADCZENIA DO WYKORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKA 


O Ś W I A D C Z E N I E   U C Z E S T N I K A


Dane osobowe Uczestnika

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________

e-mail: ____________________________________________

Data urodzenia: _____________________________________


Nazwa projektu: Posłuchaj, jest sesja do zaliczenia!


Niniejszym oświadczam, iż jestem autorem załączonego zdjęcia i posiadam do niego pełne, wyłączne i nieograniczone prawa autorskie...........................…..…………… 
Czytelny podpis UczestnikaZałącznik nr 2


WZÓR OŚWIADCZENIA DO WYKORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKA 


O Ś W I A D C Z E N I E
w sprawie wykorzystywania wizerunku


Dane osobowe 

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________

e-mail: ____________________________________________

Data urodzenia: _____________________________________

Adres korespondencyjny: _____________________________________________________________
(ulica i numer domu/mieszkania, miasto, kod)

Nazwa projektu: Posłuchaj, jest sesja do zaliczenia!

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w Konkursie „Posłuchaj, jest sesja do zaliczenia!” organizowanym przez DGS Poland Sp. z o.o. oraz DGS Business Services Sp. z o.o. oraz późniejszych działań marketingowych i promocyjnych i w materiałach marketingowych i promocyjnych Organizatorów Konkursu. 


..........................…..…………… 
Czytelny podpis


O autorze

Katarzyna
Katarzyna, Senior HR & Employer Branding Specialist
Związana z obszarem HR od ponad 12 lat. Pracuje w Demant od 2016 roku. W pracy ceni sobie zmienność i różnorodność. Wyznaje zasadę „Każdy problem ma rozwiązanie. Jeśli nie ma rozwiązania to nie ma problemu.” W wolnej chwili podróżuje lub gra na perkusji.