Juwenalia Szczecin 2019: Regulamin konkursu Gra miejska z DGS

Czas czytania artykułu: 11 minut
by Magdalena
14.05.2019

1. Organizator Konkursu

Organizatorami konkursu są: DGS Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mierzynie przy ul. Lubieszyńskiej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285548, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie („DGS Poland”) oraz DGS Business Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Malczewskiego 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000543697, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie („DGS BS”).

 

2. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 20.05.2019 r., a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25.05.2019 r.

 

3. Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą brać udział studenci posiadający ważną legitymację studencką do dnia odbioru nagrody.

 

4. Cel Konkursu

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zrobienie sobie zdjęć lub filmów w podanych miejscach w Szczecinie. Każde zdjęcie lub film ma zawierać:
• Uczestnika konkursu;
• Miejsce w którym się znajduje Uczestnik;
• Element, który obrazuje dźwięk, przypisany do danego miejsca.

Maksymalna ilość zdjęć lub filmów jaką może zrobić Uczestnik to siedem – jedno zdjęcie lub film na każde miejsce. Jedna wiadomość e-mail może mieć maksymalnie 30 MB. Lista miejsc i przypisanych dźwięków znajduje się poniżej:

1. Bulwary Szczecińskie – mruczenie kota
2. Wały Chrobrego – szum drzew
3. Zamek Książąt Pomorskich – śmiech dziecka
4. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza – bicie serca
5. Stare Miasto – trzask iskier
6. Brama Królewska – plusk wody
7. Park Żeromskiego – śpiew ptaków

 

5. Warunki zgłoszenia

5.1. Do konkursu należy się zarejestrować przez formularz online dostępny pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qMf4mwjgp0meQ6t2l2xL-AXBmGzOh9NEoV6lW4MHwfhUOVhJSU9TU1QzWDhOMkFSMTAySUhHVkNBTy4u
Rejestracja jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w Konkursie, akceptację warunków uczestnictwa i publikację przesłanego materiału.
5.2. Konkursowe zdjęcia lub filmy należy wysłać na adres komunikacja@dgs.com, do dnia 25.05.2019 r., podając również imiona i nazwiska wszystkich osób obecnych na zdjęciu.
5.2. Zdjęcia i filmy zgłoszone do konkursu muszą stanowić oryginalną twórczość Uczestnika i nie mogą być obciążone prawami osób trzecich, w szczególności Uczestnik jako autor zdjęć lub filmów winien posiadać pisemne zgody innych osób uwiecznionych na zdjęciach lub filmach na utrwalenie i przetwarzanie ich wizerunku i przekazać je wraz z Oświadczeniem Organizatorom do rozstrzygnięcia Konkursu. Dla uniknięcia wątpliwości, zgłaszane zdjęcia lub filmy nie mogą być plagiatem, kopią lub fragmentem cudzego utworu. Naruszenie tych wymogów spowoduje wykluczenie z udziału w Konkursie, w szczególności zaś utratę prawa do nagrody.

 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

6.1. Wyboru pięćdziesięciu wyróżnionych oraz jednego głównego zwycięzcy dokona jury konkursowe dnia 26.05.2019 r. Ocenie podlegać będzie w szczególności jakość wykonanych zdjęć lub filmów, pomysłowość, aranżacja i kompozycja. Jury ma prawo do wskazania mniejszej liczby wyróżnionych i zwycięzców lub niewybrania żadnego zwycięzcy. W przypadkach szczególnych jury ma prawo do przyznania dodatkowej nagrody. Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody głównej drogą mailową do dnia 31.05.2019 r.
6.2. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu jest Opaska Xiaomi mi band 3. Nagrodami dla osób wyróżnionych są gadżety firmowe od Organizatorów.
6.3. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.6.4.Nagrody dla Uczestników wyróżnionych oraz nagroda główna zostaną przekazane w ciągu miesiąca po zakończeniu Konkursu. Warunkiem przyznania nagród będzie przekazanie wszystkich zgód i oświadczeń wymaganych niniejszym Regulaminem na rzecz Organizatorów.6.5. Zwycięskie prace mogą zostać opublikowane w zewnętrznych oraz wewnętrznych kanałach komunikacyjnych Organizatorów.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

Zgłoszeniowe dane osobowe
7.1. Dane osobowe Uczestników przekazywane wraz ze zgłoszeniem (imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres korespondencyjny) będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzania Konkursu i w zakresie do tego niezbędnym, w tym w szczególności przyznania i wydania nagrody, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę. Organizatorzy zwracają się o podanie danych osobowych jedynie w celach identyfikacyjnych.
7.2. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że posiada wszystkie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób uwiecznionych na zdjęciu konkursowym, a związanych z pisemnymi zgodami na utrwalenie i przetwarzanie ich wizerunku (imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres korespondencyjny) w celu prowadzenia przez Organizatorów Konkursu w sposób niezakłócony i kompletny („Cel”). Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i osób utrwalonych na zdjęciu konkursowym Uczestnika w zakresie określonym powyżej jest niezbędne dla Organizatorów i odbywa się na żądanie Uczestnika (działającego na rzecz ludzi, których dotyczą dane osobowe) wyrażone poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie.
7.3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu są Organizatorzy. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów identyfikacyjnych i uczestnictwa w Konkursie Dane osobowe Uczestnika oraz osób utrwalonych na zdjęciu konkursowym będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do jego realizacji. Zgoda niniejsza opiera się na przepisach Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Wizerunek
7.4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach przez Organizatorów do celów promocyjnych i marketingowych.
7.5. Nadsyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że posiada do wykonanego przez siebie zdjęcia pełne, wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (Załącznik nr 1), jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób utrwalonych na zdjęciu konkursowym.
7.6. Uczestnik zobowiązany jest do załączenia w treści maila, w którym przesyła zgłoszenie, klauzuli o treści określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu i wyrażenia zgody na powyższe, a w przypadku zostania laureatem Konkursu - również do dostarczenia Organizatorom własnoręcznie podpisanego Oświadczenia wskazanego w Załączniku nr 1.
7.6. Imię i nazwisko zwycięzcy deklarowane w zgłoszeniu konkursowym może zostać zamieszczone w wewnętrznych i zewnętrznych kanałach informacyjnych Organizatorów, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
7.7. Uczestnik przesyłający zdjęcie, akceptując tym samym Regulamin Konkursu, zgadza się na jego publikację na własne ryzyko i we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z publikowania zdjęcia, w szczególności za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych. Uczestnik tym samym zwalnia Organizatorów od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu publikacji i wykorzystywania zdjęcia przez Organizatorów.
7.8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego zdjęcia przez Organizatorów do celów promocyjnych i marketingowych, w szczególności do umieszczania w wewnętrznych i zewnętrznych kanałach informacyjnych, materiałach promocyjnych i marketingowych oraz przyszłych kampaniach promocyjnych i marketingowych Organizatorów.
7.9. Uczestnik zgłasza do Konkursu tylko takie zdjęcia, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe. Uczestnik udostępnia Organizatorom wskazane wyżej utwory na zasadzie nieograniczonej czasowo otwartej licencji CC Uznanie Autorstwa.
7.10. Uczestnik przystępując do Konkursu, musi posiadać:
(a) zgodę osób utrwalonych na zdjęciu konkursowym na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby Konkursu oraz późniejszych działań marketingowych i promocyjnych i w materiałach marketingowych i promocyjnych Organizatorów (wzór znajduje się w Załączniku nr 2);
7.11. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której doznają Organizatorzy w przypadku, gdyby któreś z oświadczeń lub zgód, o których mowa powyżej, okazało się nieprawdziwe w całości lub w części.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizatorzy mają prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizatorzy zastrzegają, iż w tych okolicznościach nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.
8.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych - w ramach realizacji Konkursu – a także późniejszego wykorzystywania zdjęć do działań promocyjnych i marketingowych podwykonawcom Organizatorów.
8.3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie Uczestnik może uzyskać, wysyłając maila na adres poczty elektronicznej: komunikacja@dgs.com.
8.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny. 8.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych.
8.6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy Konkursu.

 

Załącznik nr 1WZÓR OŚWIADCZENIA DO WYKORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKAOŚWIADCZENIE  UCZESTNIKADane osobowe Uczestnika

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________

e-mail: ____________________________________________

Data urodzenia: _____________________________________


Nazwa projektu: Gra miejska z DGS


Niniejszym oświadczam, iż jestem autorem załączonego zdjęcia i posiadam do niego pełne, wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób utrwalonych na przedmiotowym zdjęciu konkursowym...........................…..……………
Czytelny podpis Uczestnika
Załącznik nr 2


WZÓR OŚWIADCZENIA DO WYKORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKAOŚWIADCZENIE
w sprawie wykorzystywania wizerunku
Dane osobowe

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________

e-mail: ____________________________________________

Data urodzenia: _____________________________________

Adres korespondencyjny: _____________________________________________________________
(ulica i numer domu/mieszkania, miasto, kod)

Nazwa projektu: Gra miejska z DGS

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w Konkursie Gra miejska z DGS organizowanym przez DGS Poland Sp. z o.o. oraz DGS Business Services Sp. z o.o. oraz późniejszych działań marketingowych i promocyjnych i w materiałach marketingowych i promocyjnych Organizatorów Konkursu.


..........................…..……………
Czytelny podpis

O autorze

Magdalena
Magdalena, employer branding & communication manager
W Demant od 2016 roku buduje markę pracodawcy oraz komunikację wewnętrzną. Wcześniej przez ponad 10 lat pracowała w PR, marketingu oraz mediach. Miłośniczka planowania małych i dużych przedsięwzięć, wdrażania w życie niebanalnych rozwiązań oraz pokazywania, że zawsze „się da”, nawet jeśli inni na początku twierdzą inaczej. Prywatnie kinomanka, która nie przegapi ceremonii rozdania Oscarów, miłośniczka tańca i podróży.